ขั้นตอนการขอเช่า

1. กรอกแบบฟอร์มขอเช่า/เช่าทดลองเครื่อง CPAP ด้านล่าง
2. Add LINE Official ของบริษัท @pkhealthcare
3. แจ้งชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ ผู้ขอเช่า ทาง LINE @pkhealthcare
4. เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับ ในวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 10.00 - 18.00 น.

         

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตามช่องทางดังนี้

 
ผู้ขอเช่า

เตรียมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอเช่า 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง และเขียนกำกับว่า “ใช้สำหรับขอเช่าเครื่อง CPAP ใช้งานเท่านั้น”  สำหรับใช้ประกอบแบบฟอร์มขอเช่า/เช่าทดลองเครื่อง CPAP ของทางบริษัทฯ เมื่อรับสินค้าเช่า/เช่าทดลอง

เงื่อนไขการเช่า และ ความรับผิดชอบของผู้เช่า

1. ผู้ขอเช่าต้องเช่าขั้นต่ำ 1 สัปดาห์ และ สามารถขอเช่าได้สูงสุดไม่เกิน 1 เดือน

2. บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ (Product Specialist) ช่วยดูแลเรื่องการปรับตั้งค่าเครื่อง, ตั้งค่าแรงดัน, การเลือกหน้ากาก รวมถึงคอยติดตามและช่วยเหลือระหว่างการเช่าอย่างไกล้ชิด

3. ผู้ขอเช่ายินดีชำระค่าเช่าก่อนรับสินค้าเช่า/เช่าทดลอง โดยมีอัตราค่าเช่าดังนี้

  • รายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,700 บาท
  • รายเดือน เดือนละ 6,000 บาท 


4. ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่ามัดจำสินค้าเช่า/เช่าทดลอง จำนวน 10,000 บาท หรือ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยจะคืนเงินมัดจำให้เมื่อผู้ขอเช่าได้ส่งคืนสินค้าเช่า/เช่าทดลองกลับมายังบริษัทฯ และ ทางบริษัทฯ ได้ตรวจสอบสภาพสินค้าเช่า/เช่าทดลองเรียบร้อยแล้ว

5. ผู้ขอเช่า ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามจริง ในกรณีที่สินค้าเช่า/เช่าทดลอง หน้ากาก และอุปกรณ์ที่ได้รับเกิดชำรุด เสียหาย เนื่องจากการใช้งานผิดวิธีหรือประมาทเลินเล่อ เช่น กล่องใส่น้ำร้าวแตก, ทำน้ำหกใส่เครื่อง, น้ำจากกล่องใส่น้ำกระฉอกไหลเข้าเครื่องขณะเคลื่อนย้าย, ทำเครื่องตกหล่น รวมถึงกรณีมีมดหรือแมลงเข้าเครื่อง อันเป็นสาเหตุทำให้ชำรุด เสียหาย แตก หรือ ร้าว สภาพเครื่องเช่า/เช่าทดลอง หน้ากาก และอุปกรณ์ที่ได้รับไม่เหมือนตอนส่งมอบ เป็นต้น

6. เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบสภาพสินค้าเช่า/เช่าทดลองเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินมัดจำเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขอเช่า ภายในวันศุกร์ของสัปดาห์ โดยชื่อบัญชีผู้รับเงินต้องตรงกับชื่อบัญชีที่โอนเงินค่ามัดจำมาเท่านั้น

7. ผู้ขอเช่าจะได้รับหน้ากาก CPAP สำหรับใช้งานกับเครื่องเช่า/เช่าทดลอง 1 ชุด โดยสามารถเลือกรุ่นที่สนใจ หรือ ขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ Product Specialist ได้

8. หากผู้ขอเช่า ไม่ได้คืนสินค้าเช่า/เช่าทดลอง หน้ากาก และอุปกรณ์ที่ได้รับ ตามกำหนดเวลาที่ระบุในแบบฟอร์มรับสินค้าสำหรับเช่า/เช่าทดลองเครื่อง CPAP ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าส่งคืนล่าช้า วันละ 1,000 บาท

9. บริษัทฯ มีบริการจัดส่งสินค้าเช่า/เช่าทดลอง โดยเจ้าหน้าที่ Product Specialist ของบริษัทฯ และ ช่วยดูแลเรื่องการปรับตั้งค่าเครื่อง, ตั้งค่าแรงดัน, การเลือกหน้ากาก รวมถึงคอยติดตามและช่วยเหลือระหว่างการทดลองสินค้าอย่างไกล้ชิด

10. กรณีผู้ขอเช่า อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  • ถ้าผู้ขอเช่า เข้ามารับและคืนสินค้าเช่า/เช่าทดลองด้วยตัวเองกับทางบริษัทฯ ไม่มีค่าบริการจัดส่ง
  • ถ้าผู้ขอเช่า ต้องการใช้บริการจัดส่งสินค้าเช่า/เช่าทดลอง ตามที่อยู่ของผู้ขอเช่า โดยเจ้าหน้าที่ Product Specialist ของบริษัทฯ พร้อมแนะนำการใช้งาน มีค่าบริการจัดส่งโดยเจ้าหน้าที่ 300 บาท ต่อเที่ยว
  • บริษัทฯ มีบริการจัดส่งด่วน 1-2 ชั่วโมงทาง Messenger ค่าบริการจัดส่งคิดตามระยะทาง ผู้ขอเช่าสามารถตรวจสอบค่าบริการจัดส่งกับเจ้าหน้าที่ Product Specialist ที่ดูแลได้โดยตรง
  • บริษัทฯ มีบริการจัดส่งผ่านบริษัทขนส่ง Kerry Express 2-3 วันทำการ หลังจากมีการยืนยันการรับสินค้าเช่า/เช่าทดลองระหว่างผู้ขอเช่าและบริษัทฯ และ ผู้ขอเช่าได้ส่งเอกสารประกอบแบบฟอร์มขอเช่า/เช่าทดลองเครื่อง CPAP มายังบริษัทฯ ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว โดยมีค่าบริการจัดส่ง 300 บาท ต่อเที่ยว
  • กรณีที่บริษัทฯ จัดส่งสินค้าเช่า/เช่าทดลองผ่านบริษัทขนส่ง Kerry Express ไปให้ผู้ขอเช่า เมื่อครบกำหนดการเช่า ทางบริษัทฯ ขอให้ผู้ขอเช่าจัดส่งสินค้าเช่า/เช่าทดลองคืนบริษัทฯ ผ่านบริษัทขนส่ง Kerry Express โดยผู้ขอเช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งเอง

11. กรณีผู้ขอเช่า อยู่นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล (ต่างจังหวัด)

  • บริษัทฯ จะบริการจัดส่งผ่านบริษัทขนส่ง Kerry Express 2-3 วันทำการ หลังจากมีการยืนยันการรับสินค้าเช่า/เช่าทดลองระหว่างผู้ขอเช่าและบริษัทฯ และ ผู้ขอเช่าได้ส่งเอกสารประกอบแบบฟอร์มขอเช่า/เช่าทดลองเครื่อง CPAP มายังบริษัทฯ ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว โดยมีค่าบริการจัดส่ง 300 บาท ต่อเที่ยว
  • เมื่อครบกำหนดการเช่า ทางบริษัทฯ ขอให้ผู้ขอเช่าจัดส่งสินค้าเช่า/เช่าทดลองคืนบริษัทฯ ผ่านบริษัทขนส่ง Kerry Express โดยผู้ขอเช่าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งเอง

12. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่า/เช่าทดลองสินค้า และ ผู้ขอเช่าตัดสินใจซื้อเครื่อง CPAP เครื่องใหม่ไว้ใช้งาน ทางบริษัทยินดีมอบส่วนลดจากค่าเช่ารายสัปดาห์ 500 บาท/สัปดาห์ หรือ ส่วนลดจากค่าเช่ารายเดือนสูงสุด ไม่เกิน 2,000 บาท หรือ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

13. หากผู้ขอเช่า ไม่ได้คืนสินค้าเช่า/เช่าทดลอง หน้ากาก และอุปกรณ์ที่ได้รับ ตามกำหนดเวลาที่ระบุในแบบฟอร์มขอเช่า/เช่าทดลองเครื่อง CPAP ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่าส่งคืนล่าช้าวันละ 1,000 บาท

14. กรณีจัดส่งสินค้าสินค้าเช่า/เช่าทดลอง โดยเจ้าหน้าที่ Product Specialist ของบริษัทฯ ผู้ขอเช่า ต้องทำการตรวจสอบสภาพสินค้าสินค้าเช่า/เช่าทดลอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ Product Specialist ของบริษัทฯ ที่ดูแล ก่อนรับมอบสินค้าเช่า/เช่าทดลอง

15. กรณีจัดส่งสินค้าเช่า/เช่าทดลองผ่านบริษัทขนส่ง Kerry Express หรือ Messenger ผู้ขอเช่า ต้องทำการตรวจสอบสภาพสินค้าเช่า/เช่าทดลอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ Product Specialist ของบริษัทฯ ที่ดูแลทางโทรศัพท์ หลังจากได้รับสินค้าเช่า/เช่าทดลอง

หมายเหตุ : ถ้าท่านอ่านเงื่อนไขการเช่า ความรับผิดชอบของผู้เช่า และได้ทำการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอเช่า/เช่าทดลองเครื่อง CPAP ของทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการเช่า และ ความรับผิดชอบของผู้เช่าด้านบนแล้ว


รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้